reklama
14 fotek, podzim, 12 zobrazení, přidat komentář | cestování
18 fotek, včera, 65 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování
Zámek Vrskmaň
10 fotek, včera, 80 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Vičice - Na konci šestnáctého století vlastnilo Vičice několik různých majitelů. Karel Hruška z Března svou část roku 1591 prodal Linhartu Štampachovi ze Štampachu, který později přikoupil ještě další část od Arnošta z Zettelbergu, a teprve Jan Jindřich ze Štampachu panství roku 1614 sjednotil, když dokoupil zbývající díl od Viléma z Doupova.Panské sídlo vzniklo ve Vičicích poměrně pozdě. August Sedláček datuje výstavbu tvrze až po roce 1609, kdy vesnici vlastnil Jan Jindřich ze Štampachu. Na štítě renesanční tvrze však býval letopočet 1598, který napovídá, že tvrz vznikla o něco dříve. Jan Jindřich ze Štampachu přišel o celý majetek v konfiskacích na konci stavovského povstání a v roce 1623 ho do zástavy získal Jaroslav Bořita z Martinic, od kterého ho koupil jeho zeť Florián Žďárský ze Žďáru. V roce 1670 byly Vičice připojeny k ahníkovskému panství, u kterého zůstaly až do zrušení poddanství. V roce 1702 zámek navštívil císař Josef I., který zde poobědval a zúčastnil se lovu v okolních lesích. Na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století zámek patřil Franzi Preidlovi a Emanuelu Karschovi, vlastníkům prunéřovského pivovaru. Po roce 1950 připadl zámecký areál státnímu statku, v jehož majetku postupně zchátral. Po roce 1990 zámek koupila březenská firma Sady a školky Vičice a zámek chátrá.
65 fotek, červenec až prosinec, 10 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, příroda
Velký Rybník - Loket - Krásno - přehrada Jesenice a Tatrovice - Staré Sedlo - Ohře
11 fotek, včera, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Škrle - Od začátku třináctého století patřila Škrle cisterciáckému klášteru v Oseku, u kterého zůstala s několika kratšími přestávkami až do roku 1850. Kdy zdejší tvrz vznikla a kdo ji postavil, není známo. První zmínka o ní je až z roku 1621, kdy byla po porážce stavovského povstání zkonfiskována Bohuslavu z Michalovic a vrácena klášteru v Oseku. Pak zřejmě zanikla a na jejím místě postavili cisterciáci v polovině osmnáctého století malý barokní zámek s opatskou kaplí. Jeho budova stojí dodnes u mostu přes Chomutovku. Hospodářská stavení, která na hlavní objekt navazovala, však již zmizela. Zachovaná část je dvoupodlažní a půdorys má tvar písmene "L". Průčelí zámečku je orientováno do návsi a bylo původně pětiosé. Je poměrně jednoduché s plastickým rámováním oken a bosáží nároží. Střecha byla dříve mansardová, dnes je valbová. Nad vstupem je opatský erb s písmeny "AFCO" a letopočtem 1750. Stavitelem byl pravděpodobně Jakub Schwarz z Ústí nad Labem, který v té době pro osecký klášter pracoval. Přízemí zámku má většinou křížové nebo valené klenby, patro je plochostropé. V zámečku bývaly kanceláře i byt správce statku a také hostinské pokoje pro osecké řeholníky. Během let začalo být v zámečku málo místa a byl proto roku 1841, jak to dokládá další erb, rozšířen o čtyři průčelní osy. Stavitel respektoval barokní architekturu, takže přístavba se odlišuje jen použitým materiálem. Původní stavba má všechna ostění pískovcová, u přístavby jsou ostění provedena v omítkových kašírovaných rámech. Roku 1875, kdy Škrle byla již pětadvacet let samostatnou obcí, byl obcí zámeček od kláštera odkoupen za čtyři tisíce zlatých a byla v něm zřízena místní škola. Působila v něm po dlouhé roky. V zámku byly také byty a do roku 1960 i kanceláře obecního úřadu, později národního výboru. Po roce 1948 objekt postupně chátral. V roce 1963 vzniklo v obci Myslivecké sdružení, které se později zapojilo i do obnovy a zprovoznění kulturního domu v bývalém zámečku. V sedmdesátých letech minulého století tam bylo také pohostinství. V polovině osmdesátých let byly opraveny podlahy a provedeny některé další vnitřní úpravy. Fasády a výměny oken se bývalý zámek dočkal až v roce 1999.
7 fotek, v pondělí, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Blatno - Ves Blatno vznikla ve 14. století, snad současně s farním kostelem a komendou německých rytířů na pozemcích řádového statku Chomutova. Budova komendy, kde r. 1403 bydle bývalý zemský komtur Albrecht z Dubé, byla postupem času přestavěna na hrad s věží, poprvé uváděný v r. 1455. Ale již v r. 1404 převzal Blatno král Václav IV. a dal je do správy chomutovskému purkrabímu. R. 1420 dostal statek do císaře Zikmunda Vilém Zajíc z Házmburka a r. 1424 jej zapsal pánům z Plavna. Král Ladislav zastavil Blatno v r. 1454 Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic a r. 1455 zapsal hrad majiteli chomutovského panství Janu Caltovi z Kamenné hory, který připojil Blatno k Chomutovu. Zdejší hrad byl za neznámých okolností před r. 1460 rozbořen a opuštěn. V r. 1560 prodal chomutovské panství jeho tehdejší majitel Jan z Veitmile arcivévodovi Ferdinandovi, ponechal si však Blatno, kde zřejmě vybudoval na místě starého hradu zámek. Jeho sestry postoupily již v r. 1564 blatenský statek tehdejšímu majiteli panství Duchcova, Václavu z Lobkovic. Václavův syn Adam Havel prodal r. 1587 Blatno Bohuslavu Jáchymovi Hasištejnskému, ale ten jej vyměnil s Jiřím z Lobkovic. R. 1594 bylo veškeré jmění Jiřího z Lobkovic, obviněného a souzeného císařem Rudolfem II. pro velezradu, zkonfiskováno a až do r. 1606 jej spravovala komora. Tehdy prodal panovník červenohrádecké panství i Blatno Adamu Hrzánovi z Harasova. V těsném hospodářském i správním spojení s Červeným Hrádkem zůstal blatenský statek až do nejnovější doby. V r. 1707 se stal držitelem Červeného Hrádku a tedy i Blatna Jáchym Adam Ondřej z Lichtenštejna. Ten přistoupil ihned k likvidaci pozůstatků zámku, vypáleného a pobořeného ve třicetileté válce, a k výstavbě nového, barokního, který měl sloužil k loveckým účelům a současně za obydlí vrchního lovčího červenohrádeckého panství. Budova měla dvě křídla, tvořící v půdorysu písmeno L, hlavní - společenské a obytné a vedlejší - kratší, víceméně hospodářské, stojící na základech a sklepích bývalého hradu. V hlavním křídle byly kromě pokojů také menší sál a kaple. Zámecký objekt s prostorným nádvořím byl obehnán starým hradním příkopem. V blatenském zámku zřídil v r. 1773 rottenhanský lesmistr Jan Ignác Ehrenwerth jednoletou lesnickou školu, první na území někdejšího mocnářství, která během 18 let trvání vychovala celou řadu zdatných lesnických odborníků. Protože blatenský zámek v pozdější době zpustl a nemohl sloužit ani jako ubytovna pro lesnický personál, byl asi v 70. letech 19. století za Gottfrieda Hohenloha-Lauenburka důkladně obnoven. Tato obnova však setřela barokní charakter stavby na fasádě i v interiérech, kde se zmenšovaly místnosti a snižovaly stropy. Současně se prováděla i úprava okolí budovy; na jižní a západní straně zůstaly zachovány zbytky opevnění, tj. příkop široký približně 6 m. Po druhé světové válce využíval zmenšený zámeček do roku 1978 Lesní závod Janov, pak přešel do správy národního výboru a dnes je v něm obecní úřad.
9 fotek, v pondělí, 12 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Rokle - Klasicistní zámeček tvoří součást hospodářského dvora v severní části obce, který patřil ke kadaňským městským statkům. Postaven zřejmě koncem 18. století, v Schallerově popisu kraje z roku 1787 ještě nefiguruje. Poprvé ho dokládá katastrální mapa z roku 1842, současná podoba klasicistní z roku 1847. Po roce 1948 v majetku státu, později předán státnímu statku.
70 fotek, 26.9.2018, 18 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, země
Jestli lze Slovinsku něco závidět, tak jsou to především jejich hory a řeky v nich pramenící. Řeky jsou průzračně čisté a barvou připomínají ty nejkrásnější bazény. Zatímco v bazénu barvu vody dohání barva bazénu a čistotu chemie, ve Slovinsku to dělají bílé vápencové hory, skály a kameny. My se však pomalu chystáme opustit Julské Alpy a přesouvat blíže k domovu. Naším cílem je Maribor a jeho Pohorje. Cestou se ale ještě zastavíme u Tolminské soutěsky, chcete-li Tolminska korita.

Tolminské soutěsky v nadmořské výšce 180 m n. m. jsou nejnižším místem Triglavského národního parku. Soutěsky vytvořily společně řeky Tolminka a Zadlaščica, které se spojují a tečou dále jen jako Tolminka. Soutok řek ve skalních soutěskách je ve Slovinsku ojedinělým jevem. Fascinující je také jasně modro-zelená barva obou řek protékajících vápencovými soutěskami.
Soutěsky Tolminky jsou asi 200 m dlouhé a široké v rozmezí od pěti do deseti metrů. Soutěskami prochází okružní turistická stezka. Díky ní je poznáte ze dna i pohledem shora. Mimo soutoku obou říček vás zavede k Ďáblovu mostu. Ten byl postaven roku 1907 jako spojnice z obce Zadlaz do vesnice Čadrg, celých 60 metrů nad řekou. Předtím obce spojovaly jen dřevěné lávky na dně soutěsek. Z mostu je na soutěsky s tyrkysovou vodou nádherný pohled. Přímo pod mostem vyvěrá také v Alpách zcela raritní 22°C termální pramen (řeka Tolminka má 5 až 9 °C). Pěkným přírodním úkazem je také tzv. „hlava medvěda“ – obří trojúhelníkový balvan zaklíněný mezi stěny soutěsky Zadlaščica. Zajímavostí je také jeskyně Zadlaška, přezdívaná Dantova jeskyně, protože se tu údajně Dante Alighieri inspiroval k sepsání Božské komedie. Přístupná je ale pouze na předchozí objednání, protože se jedná o docela náročný sestup a návštěvníci musí mít kromě průvodce také dobré vybavení.

Pak již pokračujeme směr Maribor. V plánu je dneska přespat na úžasném divokem parkovišti Bajgot v pohoří Pohorje - jedno z mála míst kde je ve Slovinsku tolerováno divoké kempování. Když sem v pozdní večer přijíždíme, tak je tu opravdu krásně, ale vzhledem k tomu, že se nachází ve výžce nad 1000 m.n.m., tak je tu taky poměrně chladno. Teploměr se posunuje hodně pod nulu a vzhledem k tomu že tu teče chladná řeka, tak nám dochází že tady by jsme ráno dost trpěli. Zbaběle se dáváme na ústup a vydáváme se potupně hledat kemp do údolí pod horama. Když jeden kemp vůbec nenajdeme (asi zrušený), a další je zavřený, ubytováváme se nakonec již za tmy a v pozdních hodinách v kempu Kekec na kraji Mariboru přímo u lanovky do Pohorje. Jde o moc hezký, rodinný, klidný kemp, kde najdete vše potřebné. Toalety a sprchy čisté a udržované, příjemný majitel. Výborná místa pro stany, my zabíráme jedno z mála míst s pevným grilem a grilujeme večeři. A opět. I když jsme to původně brali jako nouzovku ba jednu noc, nakonec jsme zde zůstali tři noci. Kemp Kekec se stal výborným výchozím místem a base campem pro naše výpravy po okolí Mariboru a Pohorje.
171 fotek a 5 videí, podzim, 27 zobrazení, přidat komentář | cestování, sport
150 fotek, letos v prosinci, 7 zobrazení, přidat komentář | cestování
204 fotek, červen až prosinec, 50 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, příroda
Velký Rybník - Děpoltovice - Kolovák - Bílá voda - Pila - Kyselka - Loket - Ranč Vránov - jezero Medard
17 fotek, 1.1.2007, 7 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé, vesnice
Vzpomínkové album na někdejší turisty TJKČT VOKD Ostrava-Poruba při novoroční vycházce pod vedením mistryně turistiky Mgr. Marty Vokrojové k památnému Charlotinu dubu na Opavsku.
1 video, zima 2017/2018, 12 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda
S C.K. ADVENTURA
117 fotek, letos v srpnu, 28 zobrazení, přidat komentář | cestování

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron